MATTHEW
मत्ती
1
1 आब्राह्मोन संतान, दाविदोन संतान , येसू ख्रिस्तान पोयदावारी 2 आब्राहामोमा गोथू इसाहाक होयू, इसाहाक मा गोथू याकोब पोयदा होयू, याकोब मा गोथू यहूदा एने तेरु भाष पोयदा होयू, 3 यहूदा एने तामार काजे पेरस एने जेरह होया, पेरेस गोथू हिस्त्रोम पोयदा होयू, एने हिस्त्रोम काजे अराम पोयदा होयू, 4 एरामोन अभिनादाब पोयदा होयू, अभीनादाब काजे नहशोन, एने नहशोन काजे शलमोन पोयदाहोयू, 5 शलमोन एने राहाब काजे बोवाज पोयदा होयू, बोवाज एने रुथ काजे ओबेद पोयदा होयू, एने ओबेद काजे ईशाय पोयदा होयू, 6 एने इशाय काजे दावीद राजा पोयदा होयू एने दावीद काजे तिनी बायरोन पोयदा होयू जी पेहेले उरीयान लाळी होती, 7 शलमोन काजे राहाबाम पोयदा होयू, राहाबाम काजे अबिया पोयदा होयू, एने अबिया काजे आसा पोयदा होयू, 8 आसा काजे यहोशाफाट पोयदा होयू, यहोशाफाट काजे योराम पोयदा होयू, एने योराम काजे अज्यीया पोयदा होयू, 9 अज्यीया काजे योथाम पोयदा होयू, योथाम काजे आहाज पोयदा होयू, एने आहाज काजे हिज्कीया पोयदा होयू, 10 हिज्कीया काजे मन्नशे पोयदा होयू, मन्नशे काजे आमोन पोयदा होयू एने आमोन काजे योशिया पोयदा होयू; 11 एने बोंदी होईन बाबेल मा जाणेन टेमे योशिया काजे यखन्या, एने तेरु भाष पोयदा होयू 12 बोंदि होयीन बाबेल मा पुगाळ देनेन ओवतेन यखन्या काजे शत्कीएल पोयदा होयू, एने शत्कीएल काजे जरूब्बाबेल पोयदा होयू, 13 जरूब्बाबेल काजे अबीहूद पोयदा होयू, अबीहू काजे एल्याकिम पोयदा होयू, एल्याकिम काजे अजोर पोयदा होयू, 14 अजोर काजे सदोक पोयदा होयू, सदोक काजे याखीम पोयदा होयू, याखीम काजे एलीहुद पोयदा होयू, 15 एलहूद काजे एलाजार पोयदा होयू एलीजार काजे मंतान पोयदा होयू, एने मंतान काजे याकोब पोयदा होयू, 16 याकोब काजे योसेफ पोयदा होयू, ज्यू मरीयान ओदमी होतु, एने मरिया गोथू येसू जू ख्रिस्त कोहायतलु, पोयदा होयू 17 इना रीतीसी अब्राहाम मा गोथू दावीद तोक चौदा पिढी होई, एने दावीदोन चां गोथो बाबेलोन बोंदी होयीन पुगाळ जाणे तोक चौदा पिढी, एने बोंदी होयीन बाबेलोन पुगाळाय जाणेन टेमे गोथो येशू ख्रिस्त तोक चौदा पिढी होयी 18 येसू ख्रिस्तान जोनोम इना रितीसी होयू, कि जेत्यार तेरी आया मरीयान जूळावनी योसेफ साते होय गोयी, ती तीणूक एखठा होयनेन पेहेलेत ची पवित्र आत्मान लारे भारीस होय गोयी 19 आखरी तेरु ओदमी योसेफ ज्यू धोरमी होतु तीनिकाजे बोदनाम कोरनेन तेरो मोन नि होतो तिनीकाजे चुराये छुळ देनेन विचार कोऱ्यु 20 जेत्यार चू इनी वातोन विचार मा होतु ती प्रभून स्वरगोन दूत तीनाक कोहोने बाज गोयू, ''हे योसेफ! दाविदोन सोनतान , तू तारी लाळी मरीयाकाजे आपणेन चां ली लावने मा बी हे, काहा कि जो हेरे कुखोमा छे, चो पवित्र आत्मान लारे छे 21 ची पुऱ्याक जन्मोआपसे एने तू तेरो नाव येसू मेकजी, काहाकि चू आपणा मानसोन तिंदरा पापोसी उद्धार कोरसे'' 22 ज्यो आखो इनान कोरता होयो कि ज्यो वोचोन प्रभू भविष्य कोरतान लारे कोहोलू होतु, चो पुर होये: 23 ''देख, एक कुवारी भारीस होयसे एने एक पुऱ्याक जोनोम आपसे, एने तेरो नाव इम्मानुएल मेकायसे, ''जेरो मोतलोब छे- देव आमरे पुठी 24 तोत्यार योसेफ निंदमा गोथू जागीन प्रभून दुतोन आग्यान अनुसारे आपनी लाळी काजे चां ली आव; 25 एने जोत्यार तोक ची पोखळाये नी तोत्यार तोक चू तेरेंन चा नि गोयू: एने चू तेरो नाव येसू मेक्यू