MATTHEW
मत्ती
1
1 अब्राहमर बंस दाऊदर बस, यीशु मसीह; 2 अब्राहम ले हिसाक जनमला, हिसाक याकूब जन्म ला,याकूब ले यहुदा; आवरी हां तार बाही जनमल लाय, 3 यहूदा आवरी तामार ले फिरिस आवरी जोरह जनम लाय, फिरिस ले हिस्त्रोन जनम ला, आवरी हिस्त्रोन ले एराम जनम ला, 4 इराम ले अमिनादाब जनम ला,अमिनादाब ले नहशोन ले,आवरी नह्शोन ले सलमोन जनम ला, 5 सलमोन आवरी राह्ब ले बोअज जनम ला, बोअज आवरी रुत ले ओबेद जनम ला,आवरी ओबेद ले यिशे जनम ला, 6 आवरी यिशे ले दाऊद राजा जनम ला| आवरी दाऊद ले सुलैमान हांय बायले ले जनम ला, जोन पइले उरीय्याहर बायले राहे, 7 सुलैमान ले रहबाब जनम ला,रहबाब ले अबिय्याह जनम ला, आवरी अबिय्याह ले आसा जनम ला, 8 आसा ले यहोशाफात जनम ला, यहोशाफात ले योराम जनम ला,आवरी योराम ले उज्जियाह जनम ला, 9 उज्जियाह ले योताम जनम ला,योताम ले आहाज जनम ला,आवरी आहाज ले हिजकिय्याह जनम ला, 10 हिजकिय्याह ले मनश्शिह जनम ला,मनश्शिह ले आमोन जनम ला,आवरी आमोन ले योशिय्याह जनम ला; 11 आवरी बंदी होइ करी बेबीलोन जीबा समया ने योशिय्याह ले यकुन्याह , आवरी हां तार भाई नम जनम लाय | 12 बंदी होही करी बेबीलोन पहुंचाय जीबार पाचे यकुन्याह ले शालतिएल जनम ला, आवरी शालतिएल ले जरुब्बाबिल जनम ला, 13 जरुब्बाबिल ले अबीहुद जनम ला,अबीहुद ले इल्याकीम जनम ला,आवरी इल्याकीम ले अजोर जनम ला, 14 अजोर ले सदोक जनम ला ,सदोक ले अखीम जनम ला,आवरी अखीम ले इलीहूद जनम ला, 15 इलीहूद ले इलियाजार जनम ला,इलियाजार ले मत्तान जनम ला,आवरी मत्तान ले याकूब जनम ला, 16 याकूब ले युसुफ जनम ला,जोन मरीयमर मुनुक रये,आवरी मरियम ले यीशु जोन मसीह बालाय हउ आय जनम ला | 17 इतार असन अब्राहम ले दाऊद दाय ले चोहुदा पीड़ी आय ला,आवरी दाऊद ले बेबीलोन के बंदी होई करी पहुंचाय जीबा दाय ले चोवदा पीड़ी, आवरी बंदी होई करी बेबीलोन के पहुंचाय जीबा समया ले मसीहर लगले चोवदा पीड़ी होयला | 18 यीशु मसीहर जनम असन होयला, कि जड दाय तार आया मरियमरमंगनी युसुफर संगे होयला,तेबे तीकर कुड़ा होयबार पइले हि हांय पवित्र आत्मा बाटले पेटे थेबला | 19 जसन कि तार मुनुस युसुफ जोन धरमी रला आवरी ताके निंदा ना करबार चाहेते रहे, हांके लुकी करी चाडबा काचे विचार करला | 20 जड दाय हांय ये गोट मनर सोच ने रहे तेबे परभुर सरगदूत हांके सपना ने दका देई करी बलला, हे युसुफ | दाऊदर बेटा,तुई तोर बायले मरियम के तोर ताने आनबा काचे ना डर, कसन बलले जोन हातारपेटे आछे, हांय पवित्र आत्मा बाटले आचे | 21 हांय बेटा जनम सी आवरी तुई हातार नाव यीशुसोंगाव,कसन बलले हांय आपनार लोग के तिकर पाप ले उदार करसी | 22 हे सबू एइकाजे होयला की जॉनसन बचन परभू भविस्बकता बाटले बलि रहे, हांय पूरा अहो; 23 दका | गोटक कुहांरी पेटे तेबसी आवरी गोटक बेटा जनमायसी, आवरी हातार नाव इम्मानुएल सोंगाय बाय, जाहार अरत आय - महा परभू हामर संगे आचे| 24 तेबे यीशु नींद ले उटिकरी परभुर दूतर आगेयार अनुसार आपना बायले के आपना घरे नेला; 25 आवरी जेबे तक बेटा ना जनम तेबे तक हांय हातार लगे ना गला; आवरी हांय हातार नाव यीशु सोंगाय ला |