Matthew
मत्ती
1
1 आब्राहामको चान, दाउदको चान, कलाउ येसुःको चानको आबा-आजुलाइ | 2 इसाहाको आबा आब्राहाम हिघाहि, याकुबको आबा इसाहको आबा हिघाह, याकुब, यहुदा कालाउ वाको दाइ ओने गेलाइको आबा | 3 यहुदा फरोस कालाउ जाहेरको, आबा हिघाहि,ओबालाइको आमाइ,तामार हिघाहि,फारेसचाहि, हेस्रोनको आबा हेस्रोनचाहि आरामकोआबा हिघाहि| 4 आराम आम्मिनादाबको आबा,आम्मिनादाबको नहसोंनको आबा, नह्सोन चाहि सलोमोनको आबा हिघाहि | 5 बोअजको आबा सलोमोन हिघाहि, वाको आमाइ, राहाब हिघाहि , ओबेदको आबा बोअज हिघाहि,| वाको आमाइ रुथ हिघाहि ,कालाउ यिसैको आबा ओबेद हिघाहि | 6 दाउद राजाको आबा यिसै हिघाखे सोलोमोनको आबा दाउद हिघाहि | वाको आमाइ, उरियाहको बे, हिघाहि | 7 रहाबामको आबा सोलोमोन हिघाही , अबियाको आबा रहाबाम हिघाहि ,आसाको आबा अबिया हिघाहि| 8 यहोसापातको आबा आसा हिघाह, यहोरामको आबा यहोसापात हिघाहि, उज्जियाह्को आबा यहोराम हिघाहि| 9 योतामको आबा उज्जियाह हिघाहि, आहाजका आबा योताब हिघाहि, हिजकियाको आबा आहाज हिघाहि| 10 मनस्सेको आबा हिजकिया हिघाहि, आमोनको आबा मनस्से हिघाहि| योसियाह्का आबा आमोन हिघाहिः| 11 योसियाह याकोनियास कालाउ वाको ओनेगेलाइको आबा हिघाहिः| इम्बालाइ यहुदिगेलाइ हेङ बन्दि बानाइतेङ बेबिलोनता चुम्पुकाको लाम्फादौङ जेङका हिघाहि | 12 बेबिलोनता बन्दि बानाइतेङ चुम्पुलि दोअ्तेङ न्हुसो सालतिएल आबा याकोनियास हिघाहि| यारुबाबेलको आबा सालतिएल हिघाखे | 13 आबिउदको आबा यारुबाबेल हिघाहि ,एल्याकिमको आबा आबिउद हिघाहि, आजोरका आबा एल्याकिम हिघाहि | 14 सादोकको आबा आजोर हिघाहि, आखिमको आबा सादोक हिघाहि| एलिउदको आबा आखिम हिघाहि | 15 एलाजारको आबा एलिउद, मतानको आबा एलाजार हिघाहि, याकुबको आबा मतान हिघाहि| 16 याकुबको चान, योसेफ हिघाहि, वाको बे को मिङ मरियम हिघाखे | एदोइ दोङ मरियम पाहासो येसुःको जोलम जेङ्हिः, वासिहेङ ख्रिस्त दोअ्खे | 17 एसापा आब्राहामको दाउद थेकापासो तेद्या कुल जेङ्हि, दाउदको बेला सोंङ बेबिलोनता उल्हापाका थेकापासो तेद्या, कुल जेङ्हि, कालाउ बेबिलोनता उल्हापाका बेला थेकापासो तेद्या ख्रिस्तको कुल जेङहिः| 18 एसोपा येसुःख्रिस्त जोलोम जेङ्हि| योसेफदोफा मरियमको बिहु जेङ्लि तोम्का हिघाहि| कालाउ बिहु जेङ्लि लाम्फादोङ पबित्तरो आत्मासो मरियमको हामुता चान, हिका थाहा जेङहि | 19 मरियमको के, योसेफ धार्मिक द्याङ हिनाङ| वासिहेङ लेदेरपालि मन मापासिङ दोअ्तेङ लिःता लिताङ पाहोंसा लाःलि खाङदाखे | 20 जेलाउ, जोसेफ इङ्को काथाता बिचार पाघाखे| परमप्रभूको दुत एनि सपनाता लोतेङ वासिहेङ दोअ्हि, योसेफ दाउदको चान, नाङ्को बे मरियमहेङ ताइको 'बे' बानाइलि माथि | हाइपालिदोनु वाको हामुता ज्याइहि, वाते पबिततरो आत्मा सो हि | 21 वा एलोङ चान,जेनाना ना वाको मिङ येसुःतापि हाइपालिदोनु वादोङ ताइको द्याङ्गेलाइको ओबालाइको पापसो बानचिपावा 22 अगमबक्ता पाहासो परमप्रभु दोअ्का गोताङ वचन थुकालि जेङ्लि एसा जेङ्हि | 23 खाङ्सु एलोङ बेजान चान ह्यावा कालाउ वा एलोङ चान, जेनावा कालाउ वा वाको मिङ इम्मानुएल तापियावा, जेदोङ्को माने परमेस्वर केलाइ दोफा | 24 जेलाउ योसेफ निन्धासो ल्होहिः, कालाउ प्रमप्रभुको एलोङ दुत जेसाङ वासिहेङ दोअ्हि | एन्साङ मरियमहेङ ताइको बे पातेङ ताअ्हि | 25 जेलाउ थेकापा मरियम चान, माजेम्पाभर योसेफ वाको दोफा माजिम्हि ,योसेफ वाको मिङ येसुःतापिहिः