MATTHEW
मत्ती
1
1 अब्राहामका चेला, दाउदका चेला, येशूकी नालीबेली: 2 अब्राहाम इसहाकका बा थ्या| इसहाक याकूबका बा थ्या| याकूब यहूदा रे तइका दाई-भाईका बा, 3 यहूदा फारेस रे जाहेरका बा थ्या| तिनरी इजा तामार थीन्| फारेस हेस्रोनका बा, हेस्रोन आरामका बा, 4 आराम आराम अम्मीनादाबका बा, अम्मीनादाब नहशोनका बा, नहशोन सल्मोनका बा, 5 सल्मोन बोअजका बा थ्या| तइकि इजा राहाब थीन्| बोअज ओबेदका बा थ्या| तइकि इजा रुथ थीन्| ओबेद यिशैका बा, 6 यिशै दाउद राजा बा थ्या| दाउद सोलोमनका बा थ्या| तइकि इजा उरियाहकि स्वानी थीन्| 7 सोलोमन रहबामका बा, रहबाम अबियाका बा, अबिया आसाका बा, 8 आसा यहोशापातका बा, यहोशापात यहोरामका बा, यहोराम उज्जियाहका बा, 9 उज्जियाह योतामका बा, योताम आहाजका बा, आहाज हिजकियाका बा, 10 हिजकिया मनश्शेका बा, मनश्शे अमोनका बा, अमोन योशियाहका बा, 11 योशियाह यकोनियास रे तइका भाइका बा थ्या| तिनून बेबिलोनमि यहुदीलाई कैदी बनाइबर लैना हइ अगाडी जन्मिरइथ्या | 12 बेबिलोनमि बन्दी बनाइबर लैय्या पाछा: यकोनियास शालातियलका बा थ्या, शालातियल यरुबाबेलका बा, 13 यरुबाबेल अबिउदका बा, अबिउद एल्याकिमका बा, एल्याकिम आजोरका बा, 14 आजोर सादोकका बा, सादोक आखिमका बा, आखिम एलिउदका बा, 15 एलिउद एलाजारका बा, एलाजार मत्तानका बा, मत्तान याकूबका बा थ्या| 16 याकूब उनई योसेफका बा थ्या, जईकि स्वानी मरियम थीन्| उनई मरियम बटाहइ येशू जन्म्या, जो ख्रीष्ट भणिनाहन् | 17 यिसेरी अब्राहाम बटहै दाउद सम्म चौद्द पुस्ता भया, रे दाउदका समय बटहै बेबिलोनमि निकल्ल्या बेलासम्म चौद्द पुस्ता, रे बेबिलोनमि निकल्या बेला बटहै येशू ख्रीष्टको बेलासम्म चौद्द पुस्ता भया | 18 येशू ख्रीष्टको जन्म यिसेरी भयो: उनरी इजा मरियम योसेफखिलाई मागिराईथ्यो, उनरो ब्या हुना हइ पइलि मरियम पवित्र आत्मा बटहै बच्चा पाउनेई छु भण्न्या था भयो| 19 तइको पई योसेफ धर्मात्मी मान्स भया हुनाले, तइलाई शरममि पाड्ड्या मन नभया हुनाले तिनलाई गोप्यमि छाड्दिन्या मन अर्यो| 20 तइपछा जब उन यिन कुरणी विचार अद्दाथ्या, सुइनामै प्रभुका दूत धेकाँ पड्या, रे उन्खि यिसो भण्यो, “योसेफ, दाउदा चेला, तेरी स्वानी मरियमलाई स्वीकार अद्दाई जन डराई, क्याकी भण्या जो तइका गर्भइनि छन्, उन पवित्र आत्मा बटहै हुन्| 21 तिनले एक चेलो जन्माउनेई हुन्, रे तुईले उनरो नाउँ येशू राख्देहइ, क्याकी भण्या उनले आफना मान्सलाई तिनरा पाप बटहै बचाउन्या हुन् |” 22 अगमवक्ता बटहै प्रभुले बोल्या वचन पुरा हुनाइलाई यिन सबै भया हुन्: 23 """तक, एक कन्याले गर्भ बोक्देई हो, रे तइले एक चेलो जन्माउनेई हो, रे उनरो नाउँ इम्मानुएल राखिनेहो,” जईको मतलब हो, “परमेश्वर हाम सँङ |” " 24 योसेफ निन बटहै बिउज्यो, रे प्रभुका दूतले उईखि भण्या अन्सार उईले मरियमलाई आफनी स्वानी भणि स्वीकार अर्यो| 25 मरियमले चेलो नज्न्माउँय्याँ सम्म योसेफ तइ सँङ सिएइन| योसेफले उनरो नाउँ येशू राख्यो|