MATTHEW
मत्ती
यीसू री वन्सावली
1
1 अब्राहमा रे बच्चे, दाऊदा रे बच्चे, यीसू मसीहा रा खानदान l 2 अब्राहमा ले इसहाक जम्या; इसहाका ले याकूब जम्या; होर याकूबा ले यहूदा होर तेसरे भाई जम्मे l 3 होर यहूदा ले फिरिस, होर यहूदा होर तामारा ले जोरह जम्मे, होर फिरिसा ले हिस्रोन जम्या; होर हिस्रोना ले एराम जम्या l 4 होर एरामा ले अम्मीनादाब जम्या; होर अम्मीनादाबा ले नहसोन होर नहसोना ले सलमोन जम्या l 5 होर सलमोन होर राहबा ले बोअज जम्या, होर बोअज होर रुता ले ओबेद जम्या; होर ओबेदा ले यिसै जम्या l 6 होर यिसै ले दाऊद राजा जम्या l 7 होर दाऊदा ले सुलेमान तेस्सा जनानी ले जम्या; जेहड़ी जे पैहले उरिय्याहा री लाड़ी थी l 8 होर सुलेमाना ले रहबाम जम्या, रहबामा ले अबिय्याह जम्या; होर अबिय्याहा ले आस्सा जम्या l होर आस्सा ले यहोसाफात जम्या, होर यहोसाफाता ले योराम जम्या, होर योरामा ले उज्जियाह जम्या l 9 होर उज्जियाहा ले योताम जम्या; होर योतामा ले आहाज जम्या; होर आहाजा ले हिजकिय्याह जम्या l 10 होर हिजिकियाहा ले मनसिस्ह जम्या, मनसिस्हा ले आमोन जम्या; होर आमोना ले योसिय्याह जम्या l 11 होर बंदी हुई किन्हें बेबीलोन जाणे रे टैमा मन्झ, योसिय्याहा ले यकुन्याहा, होर तेसरे भाई जम्मे l 12 बंदी हुई किन्हें बेबीलोन पुज्जाये जाणे ले बाद यकुन्याहा ले सालतिएल जम्या; होर सालतिएला ले जरुब्बाबिल जम्या l 13 होर जरुब्बाबिला ले अबीहूद जम्या, होर अबीहूदा ले इल्याकीम जम्या; होर इल्याकीमा ले अजोर जम्या l 14 होर अजोरा ले सदोक जम्या; होर सदोका ले अखीम जम्या; होर अखीमा ले इलीहूद जम्या l 15 होर इलीहूदा ले इलीयाजार जम्या; होर इलीयाजारा ले मत्तान जम्या; होर मत्ताना ले याकूब जम्या l 16 होर याकूबा ले युसुफ जम्या; जेहड़ा मरियमा रा लाड़ा था; होर तेस ले यीसू जेस जो जे मसीह बोल्हा ऐ, जम्या l 17 इहां करी किन्हें अब्राहामा ले दाऊदा तक सारी चौदा पीढ़िया हुई; होर दाऊदा ले बेबीलोना जो बंदी हुई किन्हें पंहुचाई जाणे तक चौदा पीढ़ी; होर बंदी हुई किन्हें बेबीलोना जो पौंहचाई जाणे रे टैमा ले मसीह तक चौदा पीढ़िया हुई l
यीसू रा जन्म
18 एबे यीसू मसीहा रा जन्म इहां करी किन्हें हुआ, कि जेबे तेसरी माऊ मरीयमा री मांगणी युसुफ़ा साऊगी हुई गई, ता तिन्हारे कठे हूणे ले पैहले से पवित्र आत्मा री तरफा ले गर्भवती पाई गई l 19 होर तेस्सा रे लाड़े युसुफ़े जो धर्मी था होर से तेस्सा जो बदनाम नी करणा चाहन्दा था, तिने तेस्सा जो चुपचाप छाडणे रा विचार कित्या l 20 जेबे से इन्हा गल्ला जो सोचदा लगिरा था, ता प्रभु रे स्वर्गदूते तेस जो सुपणे मंझ सुझ्ही किन्हें बोल्या; "हे यूसुफ दाऊदा री सन्तान, तू आपनी लाड़ी मरियमा जो आपणे एथी ल्याऊणे ले मत डर; क्यूंकि जो तेस्सा रे गर्भा मंझा आ, से पवित्र आत्मा री तरफा ले आ l 21 तेस्सा म्हठा जणना होर तू तेसरा नांऊ यीसू रख्या; क्यूंकि तेस आपणे लोका रा तिन्हा रे पापा ले छुटकारा देणा l"
22 ये सब कुछ इधी कठे हुआ ताकि जो वचन प्रभुऐ नबिया रे ज्रीए बोलिरा था; से पूरा हो l
23 ''कि देखा एक कुआरी गर्भवती हूणीं
होर तेस्सा एक म्हठे जो जन्म देणा,
होर तेसरा नांऊ इम्मानुएल रख्या जाणा,''
जेसरा मतलब आ ''परमेसर आस्सा साउगी l"
24 तेबे युसुफ निंद्रा ले जागी गया होर से प्रभु रे दुता रे हुक्मा रे मुताबक आपणी लाड़ी जो आपणे वाले लई आया l 25 होर जेबे तक तेस्से म्हठे जो जन्म नी दितेया तेबे तक से तेस्सा वाले नी गया: होर तिने तेसरा नांऊ यीसू रख्या l